Attentie Art and Stitch en QE-Pattern Finder gebuikers:

 

Activeren van de Art and Stitch of QE-Pattern Finder software door het invoeren van uw naam, woonplaats, email adres en het Activation Serial Number (dat u ontving na uw registratie) plaatst deze informatie in een beveiligde database van Pulse Microsystems, Canada, het bedrijf dat onze Art and Stitch en QE-Pattern Finder software schrijft.

U heeft de volgende rechten t.a.v. uw persoonsgegevens die met uw Art and Stitch of QE-Pattern Finder account zijn verbonden: 
 

  • Recht om vergeten te worden – U kunt uw persoonsgegevens altijd laten wissen (maar bedenk daarbij dat wij uw naam wel nodig hebben om u te kunnen helpen bij updates, activering, deactivering van het door u gekochte product).
  • Recht om uw gegevens te laten corrigeren/bijwerken
  • Recht om uw gegevens in te zien – U mag altijd opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.


Om uw gegevens te laten wissen, bijwerken of in te zien, stuurt u een email aan: privacy@pulsemicro.

Vragen?
 

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, stuur een email aan:
 

Artistitch v.o.f.
Loes and Theo van der Heijden

Diversen

 

Betalingen worden verwerkt door PayPal.com op een secure server, of via een bankoverschrijving.  Gebruikte credit card nummers zijn voor ons bedrijf niet zichtbaar en worden dus ook niet door ons opgeslagen. Bank informatie gebruikt door onze klanten voor het aanschaffen van onze software, wordt niet door ons opgeslagen.

Wat betreft links naar andere websites: Artistitch v.o.f. is niet verantwoordelijk voor privacy beleid of inhoud van andere websites.

 

Functionaris persoonsgegevens - uw Privacy Recht op inzage van uw gegevens, Recht op bijwerken van uw gegevens, Recht om vergeten te worden

 

Om te zien welke gegevens van u door ons zijn opgeslagen of om gegevens bij te werken, verzoeken wij u contact op te nemen met Theo van der Heijden, onze "Functionaris Persoonsgegevens": emailadres privacy @ artistitch.com

Vermeld altijd het registratienummer dat op uw CD is geprint en zet "Privacy" in de onderwerpregel van uw email.

 

Wat betreft het "recht om vergeten te worden": Bedenk dat, wanneer een geregistreerde gebruiker zou verzoeken om vergeten te worden, wij de naam niet langer kunnen koppelen aan het gekochte product. Dat betekent dat wij de klant ook niet meer zouden kunnen helpen bij updates, activeren, deactiveren en opnieuw activeren van het gekochte geregistreerde product.

 

Hoelang wij de gegevens bewaren

 

De informatie van onze geregistreerde gebruikers wordt bewaard zolang de producten Art and Stitch, Pre-Design Studio en QE-Pattern Finder op de markt zijn.

 

De gegevens (naam en woonplaats) van personen die bij ons een probeerversie hebben aangevraagd, maar niet tot aankoop van het gedownloade product zijn overgegaan, worden na een jaar gewist.

 

De gegevens worden door ons niet gedeeld met andere partijen

 

De klantinformatie wordt nooit gedeeld met, of verkocht aan een andere partij en wordt uitsluitend gebruikt door Artistitch v.o.f.

 

Waar en waarom de gegevens worden opgeslagen

 

De informatie wordt opgeslagen in een beveiligde database.

We bewaren de gegevens van geregistreerde gebruikers voor het activeren van de Persoonlijke Gebruikerslicentie, om die licentie toe te wijzen aan de geregistreerde gebruiker en voor het bijhouden van de licentie van het door de geregistreerde gebruiker gekochte product . We bewaren de gegevens ook zodat we de gebruiker kunnen bijstaan (bijv. als de gebruiker de CD of Activeringscode kwijt is, als gebruiker een computer crash had).

 

Waar de gegevens voor gebruikt worden

 

Wij gebruiken de informatie om het gekochte product per post aan de klant te versturen en om de klant per email een activeringskey te sturen.  Klanten kunnen door ons worden benaderd als wij aanvullende vragen of informatie hebben.

Waar de persoonsgegevens die wij opslaan vandaan komen

 

De gegevens die wij opslaan komen binnen bij aankoop van een product en via de product registratie: onze klanten sturen ons een email met daarin hun naam en adresgegevens om daarmee hun kopie van onze software te registreren. Wij bewaren ook tijdelijk de gegevens van diegenen die een probeerversie van onze software aanvragen.


Via onze Art and Stitch, QE-Pattern Finder en Pre-Design Studio websites verzamelen wij geen persoons-gegevens:

Op onze websites staan geen formulieren waar informatie moet/kan worden ingevuld, geen tracking cookies, en dus geen Google-analytics activiteiten, we verzamelen geen IP adressen.

Uw privacy is belangrijk voor ons.


Verklaring, opgesteld door Artistitch v.o.f.
Hieronder leest u hoe wij (Artistitch v.o.f.) omgaan met persoonsgegevens.

Privacy Beleid Artistitch v.o.f.

Attention Art and Stitch and QE-Pattern Finder users:

 

Activating the Art and Stitch or QE-Pattern Finder software by entering name, city, email address, and the Activation Serial Number (received after registration) into the form inside the software, will send the given information into a secure database at Pulse Microsystems, Canada, the software company that writes our Art and Stitch and QE-Pattern Finder software.

You should be aware of several rights that you have regarding the personal data associated with your ANS and/or QE-PF account:
 

  • Right to be forgotten – You may permanently delete your personal data at any time (but please remember that we still need your name to maintain your Personal single user license / updates, activations, deactivations, reactivations).
  • Right to edit – You may edit your personal data at any time.
  • Right to access – You may inquire about your personal data at any time.


To delete, edit or inquire about your data, please email: privacy@pulsemicro.com

Questions? Contact us


If you have any questions about this privacy statement, please email us:

Artistitch v.o.f.
Loes and Theo van der Heijden

Miscellaneous

 

Payments for our products are processed by PayPal.com on a secure server. Credit card numbers or any other payment information is never seen or recorded by Artistitch v.o.f.

Regarding links to other sites: Artistitch v.o.f. is not responsible for the privacy practices or the content of other web sites.

Data Protection Officer - Your Rights to Access your data, Edit your data, Right to be forgotten

 

If you want to see what of your personal data we are saving, if you want to edit/update your data, please contact Theo van der Heijden, our "Data Protection Officer": email Theo at   privacy @ artistitch.com

Be sure to use the word "privacy" in your subject line and please include the Registration Number printed on your product CD, so that we can quickly find you and respond to your request.

 

About the "right to be forgotten": Please note that if a registered customer would want to be forgotten that would implicate that we cannot keep the name information of a licensed product. And that would implicate that we cannot offer any assistance in updating, activating / deactivating and reactivating the registered / licensed product.

How long we're keeping the personal information

 

We keep the personal information of our registered users as long as our products Art and Stitch, Pre-Design Studio and QE-Pattern Finder are on the market, so that our registered users can update/activate/deactivate/reactivate their licensed product as long a the products exist.

The personal information (name, city and email address) of persons who have requested a download but did not purchase or register the product will be deleted a year after the download request.

The personal information is not shared with or sold to third parties

 

The personal information stays with us (Artistitch v.o.f.) and is never given or sold to anyone.

Where and for what purpose we save the personal information

 

This information is kept in a secure database for the purpose of activating the personal license, assigning and maintaining the Personal Single User License of the purchased product to the user.  We also need the information for customer support (e.g. if customers have lost their CD or Activation number, got a computer crash).

How we use the personal information

 

We use this information to send the purchased product to customer's physical address and we use customer's email address to send the Activation Key, assigning the Personal Single User License of the purchased product to the user. Customer's email address is also used to contact them when needed.

How we receive personal information

 

The personal information we save is supplied to us by our customers upon their purchase, or during the registration process of Art and Stitch, QE-Pattern Finder or Pre-Design Studio, or supplied by users who request a trial / download version of our software.  Registration of our software by our customers is done via email: customers email us contact information (name and address).

 

Please note: Through our websites Art and Stitch, QE-Pattern Finder and Pre-Design Studio we do not collect any personal information: There are no forms on our sites, we do not use tracking Cookies, Google Analytics, nor advertisements, we do not record IP addresses.

Your privacy is important to us.

 
This statement, created by Artistitch v.o.f.,  demonstrates our firm commitment to personal privacy.
The following discloses the information handling practices of our company Artistitch V.O.F, Netherlands

Privacy Policy Artistitch v.o.f.

---  in compliance with European GDPR / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  ---

Click here for a
printable PDF version